Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 31/38 

7.3 Verlof

De regels voor verlof zijn streng. Verlofaanvragen moeten schriftelijk en binnen een redelijke termijn worden aangevraagd. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het voor- of achteraf tonen van bepaalde verwijsstukken. Aanvraagformulier voor verlof zijn op school verkrijgbaar. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt er in principe geen verlof toegekend, behalve in zeer uitzonderlijke situaties.

Leerplicht
Uw kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van vijf jaar tot het einde van het schooljaar waarin hij 16 is geworden. Vervolgens is een leerling tot zijn 23e verplicht om een startkwalificatie te halen. De school houdt per leerling een dossier van het verzuim van de leerling bij (geoorloofd en ongeoorloofd).
Wij melden ongeoorloofd verzuim in ieder geval bij de leerplichtambtenaar als de leerling 16 lesuren binnen 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is geweest. Bij elk volgend verzuim van 16 lesuren wordt opnieuw gemeld bij leerplicht.
We melden het ook als de leerling zonder toestemming van de schooldirecteur en leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat of eerder weggaat of later terugkomt van vakantie.
We melden ook verzuim van minder dan 16 lesuren bij de leerplichtambtenaar, als wij ons zorgen maken zoals bijv. bij regelmatig spijbelen en/of te laat komen

In de leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Gegevens leerplichtambtenaar
Postadres: Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
Bezoekadres: Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Contactpersoon: Mevr. D. van Zenderen, telefoon (020) 634 92 01

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Bij verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging is geen sprake van het wel of niet verlenen van verlof door de schoolleiding. Het verlof mag echter alleen gelden voor de duur van de religieuze verplichting. In Amsterdam is als richtlijn afgesproken dat de school per verplichting één dag vrij geeft. Een mededeling van de ouders over de afwezigheid volstaat. Graag ontvangen wij deze melding minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding.

Op vakantie onder schooltijd
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet u denken aan:

  • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten.
  • Viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
  • Verhuizing van het gezin.

Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de schooldirecteur en/of de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient minimaal acht weken van tevoren bij de schooldirecteur te worden ingediend tenzij dit bijvoorbeeld bij overlijden of ernstige ziekte niet mogelijk is. Dan kan de aanvraag ook achteraf worden ingediend. De verhindering moet wel direct aan school gemeld worden.

Extra verlof wordt niet verleend voor:

  • Familiebezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
  • Goedkope tickets in het laagseizoen of omdat de tickets al gekocht zijn.
  • Eerder vertrek vanwege verkeersdrukte of omdat andere kinderen in het gezin dan ook vrij zijn.
  • Activiteiten van verenigingen zoals scouting- of voetbalkamp.
  • Samen reizen/in konvooi rijden.
  • Kroonjaren.

Voor meer info: www.bureauleerplichtplus.nl.

Onvoorziene omstandigheden
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling door onvoorziene omstandigheden na de vakantie pas later op school kan terugkomen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het is van groot belang om in dat geval een (dokters)verklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard van de vertraging blijkt. Op die manier voorkomt u misverstanden.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de administratie van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (eventuele) relevante verklaringen, bij de schooldirecteur in.

Wie beslist?
De schooldirecteur besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat, dan wordt de aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd. Deze neemt vervolgens een besluit na de schooldirecteur en de ouders te hebben gehoord.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u terecht op de website van Bureau Leerplicht Plus (www.bureauleerplichtplus.nl).

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar is ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om een ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt al vanaf een dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie. Dit geldt ook bij ziekmeldingen na de zomervakantie. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.