Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 30/38 

7.2 Verzuimregels

Valt er een les uit? Ben je te laat? Ziek? Eruit gestuurd? Op onze school gelden hier allerlei regels voor. Lees ze goed door!

Afwezigheid van de docent
Als de bel is gegaan en de docent verschijnt niet bij het lokaal, dan wacht je tien minuten. Eén leerling informeert vervolgens bij de teamleider waar de docent is.

Te laat komen
Ben je te laat, haal dan bij de conciërge een te-laat-briefje. Met dit briefje word je toegelaten tot de les. De volgende dag moet je je om 08.00 uur melden bij mevrouw Leoné.
Heb je een geldige reden, bijvoorbeeld doktersbezoek? Lever je verzuimkaart (ondertekend door je ouders), in bij de conciërge. Daar krijg je een geldig te-laat-briefje om naar de les te gaan. Meld je met dit briefje bij je docent. Je mag de les gewoon volgen.

(Ziekte)verzuim

  • Ben je ’s morgens al ziek, laat je ouders dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur bij de mevr. Leoné melden via telefoonr. 020-579 72 05. Word je op school ziek of raak je geblesseerd, meld je dan af bij de leraar van wie je op dat moment les hebt en vervolgens bij de mevr. Leoné. Vraag of er iemand met je mee naar huis kan gaan. Laat één van je ouders naar school bellen zodra je thuis bent.
  • Moet je een les verzuimen voor bezoek aan arts, tandarts of andere medische behandelaar, meld dit dan vooraf. Laat je afsprakenbriefje of briefje van thuis aan de mevr. Leoné zien.
  • Moet je onverwachts verzuimen vanwege een dringende reden, laat je ouders dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch aan mevr. Leoné melden.
  • Ben je na ziekte of (tand)artsbezoek weer terug op school, lever dan een volledig ingevulde en door je ouders ondertekende verzuimkaart bij de mevr. Leoné in.
  • Je kunt je verzuimkaart tot één week na de herinnering inleveren.
  • Verzuim waarvoor niet tijdig een verzuimkaart is ingeleverd, beschouwen we in principe als ongeoorloofd verzuim. Hardnekkig (ongeoorloofd) verzuim – dus ook te laat komen – melden we aan de leerplichtambtenaar waarna jij en je ouders voor een mondeling onderhoud op het stadsdeelkantoor worden uitgenodigd, en waar zo nodig proces-verbaal wordt opgemaakt.
  • Bij veelvuldig ziekteverzuim stellen we de schoolarts op de hoogte en word je samen met je ouders opgeroepen voor een gesprek bij de GGD. Wanneer jullie geen gehoor geven aan deze oproep, zullen we het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Onder veelvuldig ziekteverzuim verstaan we zowel langdurig ziekteverzuim (meer dan tien dagen aaneengesloten ziek) als frequent ziekteverzuim (meer dan tweemaal in twee maanden een ziekmelding).

Niet melden na uitsturen
Ben je eruit gestuurd, maar heb je je niet gemeld, dan zien we dit als ongeoorloofd verzuim. Wij melden dit aan je ouders en – zo nodig – ook aan de leerplichtambtenaar.

Schorsen en verwijderen
De schoolleiding kan namens het bevoegd gezag een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling, de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekend gemaakt. Bovendien worden ouders, voogden of verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek over de aanleiding tot de schorsing.

De schoolleiding stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Een leerling die geschorst is, heeft dus tijdelijk geen toegang tot de lessen of de school.
Naast bovenstaande maatregel kan de leerling als pedagogische maatregel één dag uit de les verwijderd worden en in het time-outlokaal of opvanglokaal onder toezicht aan zijn of haar schooltaken verder werken.