Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 19/38 

5.1 Welke informatiekanalen gebruiken wij?

Contact met de mentor / vakdocent
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor in gesprek over algemene voortgang en met de vakdocent over de vakspecifieke voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor of docent zelf ook bellen om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Regelmatig organiseren we ouderavonden. Bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of bij de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met het docententeam en met andere ouders.

Ouders actief
Anders dan de basisschool hebben we als school voor het voortgezet onderwijs in de regel geen directe hulp van ouders nodig ter aanvulling van de lessen. Dat neemt niet weg dat we de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs stellen. Zo doen wij soms een beroep op ouders bij de organisatie van een dagexcursie, of bij het beheer en de uitlening van boeken in de mediatheek of bij voorlichting met het oog op een (beroepsmatige) deskundigheid. Ook kunt u als ouder zitting nemen in het ouderplatform.
De ervaring leert dat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs niet zonder risico's is. Dit jaar starten we daarom een bijzonder project, waarbij gezinnen kunnen worden gecoacht bij het begeleiden van schoolgaande kinderen. In samenwerking met zeven andere scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Noord en twaalf basisscholen van SOON (Stichting Openbaar Onderwijs Noord) , hebben we subsidie aangevraagd en gekregen om dit project te starten. Ouders zullen ook in de uitvoering van het project worden betrokken.