Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 15/38 

4.1 Hoe begeleiden wij de leerlingen?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een plezierige schooltijd hebben en dat ze alle mogelijkheden hebben om een diploma te behalen. Het bieden van goede begeleiding en bijzondere zorg is daarbij onontbeerlijk.
Mocht uw kind (leer)beperkingen hebben, dan moet u ons hiervan op de hoogte te stellen. Er zijn talloze zaken die goede prestaties van leerlingen in de weg kunnen staan, zoals faalangst of (veranderende) gezinsomstandigheden.
Hieronder geven wij in het kort aan welke begeleidingsvormen wij kennen en wat ze precies inhouden.

Mentor
Iedere klas heeft een mentor, een leraar die speciale zorg voor de leerlingen in die klas heeft. Voor alle leuke en vervelende zaken die leerlingen op en rondom school tegenkomen, kunnen ze bij hun mentor terecht. De mentor geldt als het eerste aanspreekpunt voor leerlingen (en hun ouders).

Loopbaancoach
Iedere leerling heeft ook een loopbaancoach, deze onderzoekt met jou je talenten en begeleidt je met het maken van keuzes die van belang zijn voor jouw loopbaan. Je hebt minimaal drie maal per jaar een gesprek met je loopbaancoach.

Decaan
De decanen geven voorlichting over vervolgopleidingen, pakket- en beroepskeuze, ze organiseren excursies naar bedrijven en onderhouden contacten met diverse vervolgopleidingen. Leerlingen in de bovenbouw kunnen gebruik maken van de diensten van de decanen. Het gaat hierbij om school- en keuzetests, hulp bij pakket- of richting keuze en informatie over vervolgstudies en beroepen.

Onze decaan is:
Dhr. K. Hmidach

Vertrouwenspersonen
Soms heb je behoefte om met een specialist te praten over een vertrouwelijk onderwerp. Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Informatie die de vertrouwenspersonen krijgen, leidt alleen na overleg met de betrokkene tot acties waarbij andere hulpverleners betrokken kunnen worden. De school heeft echter wel een wettelijke meldingsplicht bij het bevoegd gezag als er op het gebied van seksuele intimidatie een klacht is over een medewerker van de school. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 Veiligheid.

Onze vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. A. Anches
Dhr. R. van Eer

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is voor het zorgsysteem binnen de school verantwoordelijk. Wanneer de resultaten van een leerling achterblijven of de leerling valt in sociaal opzicht op, neemt de mentor contact op met de zorgcoördinator en de teamleider. In overleg met de mentor en/of de teamleider kunnen we u uitnodigen om dit te bespreken. Verder organiseert de zorgcoördinator hulp(verlening) binnen of buiten de school.

Onze zorgcoördinator is:
Mevr. M.V. Lin Tsung

Interne zorgstructuur
Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit de mentor, de zorgcoördinator en de ouder- en kindadviseur (OKA). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de zorgcoördinator in beeld: deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. De ouder- en kindadviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en docenten en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Externe zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke gevallen bestaat de externe zorgstructuur, waarvan het zorgadviesteam (ZAT) de kern vormt. Het ZAT bespreekt welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen nodig is. Ook de jeugdarts en de leerplichtambtenaar zitten in het ZAT en maken deel uit van de externe zorgstructuur.

Jeugdgezondheidszorg en GGD
Aan onze school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige verbonden. Zij houden regelmatig spreekuur op school en kunnen leerlingen voor een onderzoek oproepen. De school heeft met de GGD afspraken gemaakt om leerlingen die frequent of langdurig ziek gemeld worden, aan te melden voor het ziekteverzuimproject. Als ouders de oproep van de schoolarts negeren, moet de school de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen. Leerlingen en ouders kunnen met de zorgcoördinatoren contact opnemen als zij een afspraak wensen.

Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijgen een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) aangeboden. U krijgt hierover van tevoren bericht. Als u dat wilt, kunt u als ouder bij dit onderzoek aanwezig zijn. De leerlingen vullen voorafgaand aan dit onderzoek in de klas een vragenformulier in.

Als woonachtige in Amsterdam kunt u ook gebruikmaken van de GGD in Amsterdam. Zij heeft tot taak de gezondheid van de jeugd te bevorderen. De GGD staat klaar voor leerlingen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, bijvoorbeeld over dingen die ze onzeker maken, seksualiteit, veilig vrijen, roken, etc. Ook ouders met vragen over opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van hun kind kunnen bij de GGD terecht voor een gratis vertrouwelijk gesprek.

Bezoekadres: Wingerdweg 52, 1032 AN Amsterdam
Telefoon: (020) 555 56 36
E-mail: wingerdwegvo@ggd.amsterdam.nl
Schoolarts: Mevr. C. Veerman
Schoolverpleegkundige: Mevr. Z. Akhachaa

Trainingen voor leerlingen
We hebben verschillende trainingen voor leerlingen en ouders zowel binnen als buiten de school.

Leerweg ondersteunend onderwijs (Lwoo)
Leerlingen met reken- en taalachterstand of sociaal-emotionele problemen krijgen op onze school extra zorg. Dat betekent onder meer:

 • individuele en groepshandelingsplannen;
 • steunlessen voor rekenen taal of andere vakken.
 • pluslessen
 • steunlessen
 • sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining of agressie regulatietraining;
 • verzuimbestrijding en zeer regelmatige voortgangsbespreking.

Dyslexie
Indien bij uw kind een gemiddelde of ernstige vorm van dyslexie is geconstateerd, krijgt uw kind een "dyslexiepas". Zo weten docenten dat er bij de afname van toetsen, overhoringen, examens en overgang speciale regels gelden. Afhankelijk van aard en ernst van de handicap komt de GZ-psycholoog of orthopedagoog met aanbevelingen, bijvoorbeeld:

 • De leerling kan meer tijd krijgen voor het maken van een werk of toetsen (dat kan zelfs gelden voor luistertoetsen).
 • Zijn er mogelijkheden voor toetsing in grootschrift, in kleur of via Daisyspelers.
 • Is dispensatie mogelijk op spelfouten.
 • Het gebruik van spellingcontrole wordt toegestaan.

Het is mogelijk dat de geconstateerde vorm van dyslexie geen concrete problemen oplevert of dat uw kind niet gebaat is bij de maatregelen die wij als school kunnen nemen. In dat geval wordt er geen verdere begeleiding en/of preventieve remediëring gegeven. Neemt u voor meer informatie contact op met de teamleider.

Bij dyslexie zal de inspectie examentijdverlenging toestaan. Hiervoor is een officiële dyslexieverklaring nodig. De leerling moet kunnen aantonen dat er maatregelen vanuit de school getroffen zijn en welke dat zijn. Als er tijdens de lessen verlenging is gegeven, zal de verlening bij het examen daarbij aansluiten.

Blessures
Raakt uw kind op school geblesseerd, dan nemen we contact op met de ouders.

Langer dan twee weken ziek
Wanneer uw kind door ziekte en/of ongeval tijdelijk onderwijs moet verzuimen, kunt u een beroep doen op ondersteuning. Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden. Dit wordt met u overlegd.

STOP (school time-out project)
Leerlingen met aanpassings- en/of gedragsproblemen volgen een programma om aan sociale vaardigheden en studiehouding te werken. Leerlingen krijgen gedurende maximaal drie maanden een tijdelijke opvang in een speciale klas. De begeleiding in de STOP-klas is gericht op terugkeer naar de eigen reguliere klas. De leerling blijft gewoon ingeschreven op de eigen school. De aanmelding gebeurt vanuit het ZAT en gaat vergezeld van een aanmeldformulier met een duidelijke probleemomschrijving en hulpvraag. Op basis daarvan stelt het STOP-team een plan van aanpak op, in samenspraak met de leerling. De uitvoering kent de volgende fasen:

 • bewustwording van het eigen gedrag,
 • binnen STOP oefenen op het nieuwe gedrag,
 • gefaseerde terugkeer naar de eigen klas.

De STOP-klas is gesitueerd op het Montessori College in Amsterdam-Oost. De begeleiding wordt verzorgd door het Altra College en omvat jeugdzorg en onderwijs. Plaatsing van leerlingen gebeurt in overleg met de ouders.

Transferium
Indien een leerling grote gedragsproblemen op school geeft, kan hij naar het Transferium worden verwezen, om daar tijdelijk te worden geplaatst. Deze leerling komt in principe niet meer in de school terug. Er wordt een andere passende school gezocht. De ouders worden van tevoren op de hoogte gebracht en in de procedure betrokken.